Boiler control system

โครงสร้างแพลตฟอร์มโดยรวม แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

1. อุปกรณ์สื่อสารของลูกค้า

2. ห้องอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค

3. ห้องควบคุมส่วนกลาง

4. สังเกตควบคุมหม้อไอน้ำที่ทำงานอยู่

5. วิเคราะห์ข้อมูล

และแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ด้านด้วยกันดังนี้

1. วินิจฉัยข้อขัดข้องของหม้อไอน้ำ

2. แนะแนวการทำงานของหม้อไอน้ำ

3. ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ

 

ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ใช้สำหรับหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมที่กำลังทำงานอยู่ โดยสร้างโปรแกรมใช้ในการสังเกตควบคุมการทำงาน สร้างระบบระบุตำแหน่งหม้อไอน้ำบนแผนที่ได้  สร้างศูนย์ตรวจสอบจากทางไกล ศูนย์ตรวจสอบมีความสามารถในการวิเคราะห์การทำงานของหม้อไอน้ำทางอุตสาหกรรม ความเปลี่ยนแปลงของหม้อไอน้ำ เปรียบเทียบสถานะการทำงาน วิเคราะห์คำนวณข้อมูลและเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเฝ้าระวังและทำการแจ้งเตือนความปลอดภัยในการทำงานของหม้อไอน้ำ ประสิทธิภาพการทำงานที่เกินมาตรฐาน และการปล่อยของเสียที่เกินมาตรฐาน  วิเคราะห์รวมทั้งให้คำแนะนำการทำงานของหม้อไอน้ำและคำวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญกับลูกค้าทาง online ได้

 

 

___________________________________

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

เลขที่ 719 ชั้น 21 ยูนิต บี

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

©2016 Copyright  GNG GROUP Co., Ltd.