ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

 

วันพุธที่  23  พฤศจิกายน  2559

เวลา 09.00-16.30 น.   ณ  ห้องประชุม ชั้น 6  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม   และสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

******************************************************************************************


หลักการและเหตุผล

 

ประเทศไทยมีการใช้หม้อน้ำและภาชนะรับความดันในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 8,000 โรงงาน การระเบิดของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันจากไอน้ำ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ความบกพร่องของโครงสร้างรับความดัน ความบกพร่องของอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย ความบกพร่องของผู้ใช้งาน ตลอดจนความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานและผู้อยู่ใกล้เคียง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  เป็นเรื่องราวที่มาจากการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่มุ่งหาสาเหตุโดยประมวลจากหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษา  และมีการนำผลการสอบสวนมากำหนดมาตรการป้องกันอย่างครบวงจร

วิทยากร

นายศุภวัฒน์  ธาดาจารุมงคล

  • อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560
  • อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.              กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อไฟ

10.30 - 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.              กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อน้ำ

12.00 - 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.              -การระเบิดของห้องเผาไหม้

                                             -การระเบิดของภาชนะรับความดัน

14.45 - 16.00 น.              การเกิดอุบัติเหตุในขณะซ่อมบำรุงหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

16.00 - 16.30 น.              ถาม-ตอบ

 

อัตราค่าลงทะเบียน   ท่านละ 500 บาท

1. อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการบรรยาย

2. วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    3. ผู้ที่ผ่านการสัมมนาจะได้รับการบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง (PDU) 6 หน่วย

 

จำนวนที่รับ 100 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 47 ที่)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 538 โทรสาร 0-2319-2710-1 E-mail: supannee@eit.or.th

 

ดาวน์โหลดในสมัคร

___________________________________

อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

เลขที่ 719 ชั้น 21 ยูนิต บี

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

©2016 Copyright  GNG GROUP Co., Ltd.